Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

 

Naturance BVBA

Eindeken 45

9940 Evergem

info@ishopb4.com

+32 3 484 57 27

BE 0698.729.206

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Naturance, een BVBA met maatschappelijke zetel te Eindeken 45 – 9940 Evergem, BTW BE 0698.729.206, RPR GENT, (hierna genoemd 'Naturance) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Naturance moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Naturance aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Naturance niet. Naturance is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Naturance is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Naturance. Naturance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure:

De Klant dient zich eerst te registreren of met een bestaande account in te loggen. De klant kan daar het gewenste product kiezen, de smaak ervan en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Beschrijving’ en ‘Extra informatie’. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘voeg toe aan mijn winkelmandje’ naar het winkelmandje gegaan worden. Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een vouchercode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt via Sendcloud. Een verzending binnen België is enkel gratis voor de klant vanaf een aankoopbedrag van 100 EUR, anders betaalt de klant een verzendingskost. Voor een verzending naar andere landen betaalt de klant een verzendingskost. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen.

De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, indien van toepassing. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Naturance gelezen tehebben en akkoord gaat.

De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Plaats order’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

Naturance is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wij streven ernaar de binnenlandse pakketten binnen de 2 werkdagen af te leveren. Echter is dit geen garantie. Voor de buurlanden hanteren wij een levertermijn van 2 tot 4 dagen. Levering in België is gratis vanaf een minimum aankoopbedrag van 100 EUR. Voor levering buiten België wordt een extra kost aangerekend aan de klant. Bij de adresgegevens wordt ook de landzone gevraagd. Hierdoor wordt het extra verzendingsbedrag automatisch berekend en toegevoegd aan het winkelmandje. De klant heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd bekomen. Leveringen buiten de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door Naturance zijn geen verantwoordelijkheid van Naturance. Naturance doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. We streven er echter wel naar om de binnenlandse pakketten binnen 2 werkdagen af te leveren. Echter is dit geen garantie.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Naturance. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Naturance was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Naturance. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Naturance te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Naturance. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Naturance BVBA,Eindeken 45 9940 Evergem,info@rivella.be, +32 3 484 57 27 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Dit formulier kan aangevraagd worden bij de klantendienst. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Naturance heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Naturance BVBA. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR voor verzendingen vanuit België.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Naturance zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Naturance BVBA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Naturance BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Naturance BVBA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Naturance BVBA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Naturance BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Naturance klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Naturance.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Naturance zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Naturance is tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer +323 484 57 27, via e-mail op info@ishopb4.com of per post op het volgende adres: Eindeken 45 9940 Evergem . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Naturance beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Naturance zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Naturance om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Naturance. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Facturatie voorwaarden

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 4% per maand.

3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij nietnaleving van één van de verplichtingen door de verkoper, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden. Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 01 januari 2023.